KBOheader nieuw2023

Algemene Ledenvergadering 2020 Agenda

1.   Opening en mededelingen door onze penningmeester

2.      Overname interim voorzitter

3.   Verantwoording en vaststelling (concept) verslag van de ALV gehouden op 1-3-2019

4.   Jaarverslag 2019

5.   Financieel jaarverslag 2019

      a. Toelichting financieel jaarverslag 2019

      b Bevindingen kascommissie

      c. Aftredend lid kascommissie?            

      d. Voorstel nieuw lid kascommissie?

      e. Vaststelling jaarrekening

      f. Verantwoording en vaststelling begroting 2020

      g. Decharge verlenen aan penningmeester en bestuur

6.   Verkiezing bestuursleden

               a. Rooster van aftreden: Anja Jansen en Philly Hultink treden conform het rooster af en zijn         terstond herkiesbaar Ernst de Vries aftredend en niet meer herkiesbaar.

               b. Kandidaatstelling en verkiezing bestuursleden

7.      Rondvraag

       8.   Sluiting Algemene Ledenvergadering               

Bezoekers

2814011
10-12-2023 00:53